نام گذاری دندان ها

دسامبر 22, 2017
دستیار دندانپزشک و نامگذاری دندانها

درس5 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش3 نامگذاری دندانها

درس5 آناتومی برای دستیار دندانپزشک بخش3 نامگذاری دندانها نامگذاری دندانها . این مقاله در ادامه مبحث قبلی و جهت تکمیل مطالب مرتبط با آناتومی تنظیم شده است. […]